• Autor: Gabriela Badinová
  • Názov: Krajina Hudba a jej obyvatelia II
  • ISBN: 978-80-89875-05-4

Tvorivá kniha hudobnej náuky je určená pre 6 až 8-ročné deti, navštevujúce 2. ročník prípravného štúdia na ZUŠ, alebo 1. ročník 1B časti.
Kniha nadväzuje na prvý diel a tvorí ju 33 ucelených hodín hudobnej náuky.
Lekcie sú postavené tak, aby každá predstavovala vyučovaciu hodinu s opakujúcim sa sledom cvičení zo 6 oblastí: 1.intonačné cvičenie, 2.sluchové cvičenie, 3.nová látka, 4.rytmické úlohy, 5.čítanie nôt, 6.hra.
Každé cvičenie má hravú formu, alebo je ilustrované a má krátke vysvetľujúce pokyny.
Kniha využíva vymaľovávanie nôt tak, ako ho uviedol 1. diel Krajiny Hudba, obsahuje rozprávky, piesne aj básne súvisiace preberanou novou látkou. Prináša aj námet na počúvanie hudby v spojitosti s predstavovaním dychových nástrojov.
Na začiatku knihy sú umiestnené metodické pokyny pre učiteľa a v závere je notová príloha piesní, ktoré sú zoradené abecedne a majú akordické značky pre sprievodnú hru.
Rozsah učiva je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre prípravné štúdium typu A s presahom do 1. roč. 1B. časti, môžete teda s knihou pracovať vyše roka.
Kniha je odporučená Ministerstvom školstva SR a má pridelenú odporúčaciu doložkou.
Od októbra 2017 je dostupná na zakúpenie v kamenných i internetových predajniach.