• Autor: Gabriela Badinová
  • Názov: Krajina Hudba a jej obyvatelia I. diel
  • ISBN: 978-80-971397-0-4

Plnofarebná tvorivá, rozprávková kniha určená pre vyučovanie hudobnej náuky v prípravných ročníkoch základných umeleckých škôl, alebo pre vedenie hudobnej výchovy v materských školách. Môže poslúžiť aj ako hudobný predškolák, ktorý prinesie rodičovi a jeho dieťaťu základné hudobné pojmy vysvetlené v rozprávkových príbehoch, básničkách, piesňach a obrázkoch určených na vymaľovanie. Táto jednoduchšia verzia knihy je vyznačená značkami pri číslach strán.
Celá verzia knihy i s pracovnými listami prináša učivo pre 5-6 ročné deti, v rozsahu určenom štátnym vzdelávacím programom pre prípravné ročníky typu A na ZUŠ.
Spracovanie učiva rešpektuje didaktickú zásadu primeranosti veku detí, pričom využíva metódy názornosti, konkretizovania abstraktného pojmu, multisenzorického sprostredkovania informácie, t. j. pojmy sú ilustrované, farebne charakterizované, prebásnené, opísané rozprávkovými postavičkami, prepojené detskými piesňami, pracovné listy sú postavené na farebnom vymaľovávaní, ktoré nahrádza písmo.
Kniha je odporučená Ministerstvom školstva SR a má pridelenú odporúčaciu doložku, je dostupná na zakúpenie v kamenných i internetových predajniach.
Ku 1. dielu knihy Krajina Hudba je vydaná i metodika Krajina Hudba a jej obyvatelia I -- Metodické návrhy, postupy a odporúčania.